Wat kan Buro PVG voor u betekenen?

Buro PVG is een onafhankelijk adviesburo op het gehele beleidsterrein van onderwijshuisvesting. Vanuit onze deskundigheid op het gebied van demografie, bouwkunde en planologie en onze expertise in juridische en financiŽle zaken adviseren wij al bijna 20 jaar overheden en scholen bij beslissingen omtrent onderwijshuisvesting.

Jaarlijkse aanvragen onderwijshuisvesting
Buro PVG adviseert u graag bij de toetsing van de jaarlijkse aanvraag voor onderwijshuisvesting. Om het gemeentelijke Investeringsprogramma elk jaar op een qua financiën en voorzieningenniveau verantwoorde wijze aan de Raad voor te leggen is goed overleg en een grondige onderbouwing noodzakelijk. Met behulp van gedegen formatie- en capaciteitsberekeningen helpt Buro PVG bij de financiële doorrekening van huisvestingslasten.

Opstellen van een integraal huisvestingsplan onderwijs
Buro PVG adviseert u bij het opstellen van het IHP of een actualisering daarvan, bijvoorbeeld naar aanleiding van de groepsgrootteverkleining basisonderwijs,een gemeentelijke herindeling of de realisatie van een grootschalige nieuwbouwwijk. Ook begeleiden wij gemeenten bij de jaarlijkse aanvraagprocedure investerings-programma's. Tot ons werkterrein behoort verder het adviseren bij aanpassingen van de gemeentelijke verordening huisvestingsvoorzieningen en bij het stichten van scholen. Als deskundig en objectief adviesburo zijn wij bij uitstek geschikt om te bemiddelen tussen gemeente en scholen.

Rapportage
Buro PVG staat bekend om het helder weergeven van de onderzoeksresultaten. Berekeningen en prognoses gaan altijd vergezeld van een duidelijke toelichting. De gegevens worden nauwgezet geverifieerd en de betrokken scholen bezocht om tot het beste advies te kunnen komen. Bovendien bieden wij ruimschoots gelegenheid om met een van onze adviseurs over de consequenties van onze bevindingen van gedachten te wisselen.

Ga Terug