Scholen hebben te maken met onderhoud van schoolgebouwen, met uitbreiding of met nieuwbouw. Daarnaast hebben alle scholen te maken met de gevolgen van overheidsbeleid op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting. Zo leidde de invoering van het studiehuis tot de noodzaak om studieruimte voor de leerlingen in te richten. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen met de door ons ontwikkelde software zelf korte en lange termijn prognoses opstellen en de gevolgen van bijvoorbeeld verschillende onderwijsprofielen in de school doorrekenen in ruimtebehoeftevarianten, of dit door ons laten doen. Ook de groepsgrootteverkleining in het basisonderwijs vindt zijn directe weerslag op het benodigde aantal lokalen. We kunnen wel stellen dat door alle ontwikkelingen onderwijshuisvesting steeds meer een 'vak apart' is geworden.
Buro PVG adviseert al bijna 20 jaar bij alle aspecten van onderwijshuisvesting in een evoluerend overheidsbeleid. Met bouwkundige, demografische, juridische en financiële kennis die wij vertalen naar uw specifieke situatie.

Jaarlijkse aanvraag onderwijshuisvesting
Elk jaar moeten scholen bij de gemeente een aanvraag voor financiële middelen indienen om de plannen op het gebied van onderwijshuisvesting te kunnen realiseren. Het opstellen van een aanvraag vereist een grote deskundigheid met betrekking tot bouwkunde en demografie maar ook een grondige kennis van juridische regels en financiering. Buro PVG kan u adviseren bij het opstellen van een goed gefundeerde aanvraag. Wij doen voor u formatie- en capaciteits-berekeningen en voeren leerlingenprognoses uit, geheel volgens de meest recente regelingen in de gemeentelijke Huisvestingsverordening. Buro PVG zorgt er met zijn deskundigheid voor dat uw school krijgt waar zij, volgens de regels, recht op heeft. Verder zijn wij als onafhankelijk en objectief adviesburo bij uitstek geschikt om overeenstemming te bereiken bij interpretatieverschillen tussen school en gemeente.

Rapportage
Buro PVG staat bekend om haar heldere, leesbare rapportages. Berekeningen en prognoses gaan vergezeld van duidelijke toelichtingen. Daarbij bieden wij u altijd gelegenheid om met ons over de consequenties van onze bevindingen van gedachten te wisselen.

Ga Terug